Ασφάλιση ευθύνης εργοδότη (Υποχρεωτική Ασφάλιση)

Αναγκαστική Ασφάλιση βάσει της νομοθεσίας περί Ευθύνης Εργοδότη. Τα τμήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας ελέγχουν εάν οι εγγεγραμμένες εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτουν τη συγκεκριμένη ασφάλιση. Επίσης, ενημερώνονται από τις ασφαλιστικές πηγές το ποιες εταιρείες έχουν ακυρώσει το ασφαλιστηρίο αυτό. Αρχικά επιβάλλεται πρόστιμο της τάξεως των 3500 ευρώ, εάν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, και στη συνέχεια η παράβαση αυτή, αποτελεί ποινικό αδίκημα από μέρους του τον εργοδότη.

Κάλυψη επαγγελματικών ατυχημάτων ή ασθενειών των εργαζομένων στους χώρους εργασίας που προκαλούνται κατά την διάρκεια των καθηκόντων τους εάν και εφόσον ο εργοδότης φέρει νομική ευθύνη για τον τραυματισμό ή θάνατο ή ακόμα και για επαγγελματική ασθένεια στα άτομα που εργοδοτεί άμεσα.

Τα ελάχιστα Ασφαλισμένα ποσά βάσει Νομοθεσίας είναι:

  1. € 160.000 ανά υπάλληλο
  2. € 3.415.000 ανά περιστατικό
  3. € 5.125.000 ανά περίοδο ασφάλισης

 

Υπάρχει πιθανότητα  αυξημένων ορίων κάλυψης.

Ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης αλλοδαπών εργοδοτουμένων και ευθύνη εργοδότη

Κάθε μη κοινοτικός αλλοδαπός εργοδοτούμενος, για να εξασφαλίσει άδεια εργοδότησης στην Κύπρο, πρέπει να παρουσιάσει βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης για νοσοκομειακή κάλυψη. Επίσης η ασφάλιση αυτή χρειάζεται και για άδεια παραμονής σας στη Κύπρο, ανεξάρτητα αν εργάζεστε ή όχι.

Το συμβόλαιο αυτό το παρέχουμε σε συνδυασμό ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειάκης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παρέχεται όμως, και μόνο με ενδονοσοκομειακή κάλυψη.

Επίσης, ο εργοδότης και ο αλλοδαπός, υποχρεούνται να έχουν και να παρουσιάσουν και κάλυψη ευθύνης εργοδότη, για να πάρει την άδεια εργασίας ο αλλοδαπός. Έτσι είναι καλυμένοι και οι δύο (αλλοδαπός και ο εργοδότης).

Αστική Ευθύνη

Ευθύνη έναντι τρίτων: Κάλυψη του ασφαλισμένου έναντι νομικής ευθύνης για σωματικές βλάβες, θανάτους, απώλεια/ζημιά ή καταστροφή σε περιουσία τρίτων ή των υπό κατασκευή έργων της επιχείρησης, της οικοδομής ή τα υποστατικά του ασφαλισμένου τα οποία έχει στην κατοχή του ή ασκεί σε αυτά έλεγχο.

Επαγγελματική αμέλεια / ευθύνη

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αμέλειας ή και Εύθυνης του κάθε επαγγελματία έναντι των πελατών του. Σε περίπτωση επαγγελματικής αμέλειας του επαγγελματία κατά την εξάσκηση των εργασιών του για υπηρεσίες/εργασίες που προσφέρει στους πελάτες/ασθενείς τους.

Η Ασφάλιση αυτή είναι αναγκαστική βάσει νομοθεσίας για ιατρούς, κτηματομεσίτες, ασφαλιστές, λογιστές, δικηγόρους. Πλέον με την εφαρμογή του Γεσύ ο ΟΚΥπΥ,απαιτεί από όλους τους επαγγελματίες Υγείας την εν λόγο ασφάλιση όπως: φαρμακοποιούς, χημικούς,φυσιοθεραπευτές,νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,οπτικούς κα. Πρόσφατα και το ΕΤΕΚ απαιτεί από όλα τα εγγεγραμένα μέλη του να προσκομίσουν επαγγελματική ασφάλιση, αρχιτέκτονες,πολιτικοί μηχανικοί,μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι, επιμετρητές ποσοτήτων κτλ.Δυνατότητα παροχής του συμβολαίου αυτού Προσφέρεται και σε άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων.

 

Ασφάλιση ευθύνης συμβούλων και αξιωματούχων

Αναμένεται από τους συμβούλους και αξιωματούχους εταιρειών να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ τρόπο.

Αν βρεθούν προσωπικά υπεύθυνοι για ποινικά αλλά και για αστικά αδικήματα από δική τους αμέλεια ή παράλειψη καθηκόντων, με αποτέλεσμα την πρόκληση οικονομικής ζημιάς στην εταιρεία μέσω των μετόχων της, παρέχεται η υπηρεσία απαίτησης νομικών αποζημιώσεων.

Η απαίτηση πρέπει να προκύπτει μετά από: παράβαση σύμβασης, εμπιστοσύνης ή καθήκοντος, πράξης, αμέλειας, λάθος, παράλειψη, παραπληνητική δήλωση του ααφαλισμένου σε σχέση με την ιδιότητα του.