1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας είναι μία Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αποσκοπεί στην ενημέρωση σας όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγω και επεξεργάζομαι τα δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς επίσης τα δικαιώματα σας, ως υποκείμενα επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό, «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» (που αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα») είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με άτομο που βρίσκεται στη ζωή και μπορεί να ταυτοποιηθεί, για παράδειγμα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή/και αριθμός ταυτότητας.

 

2. ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ

Ο Παναγιώτης Τσιολής, υπό την εμπορική επωνυμία Ideal Insurance, είναι ασφαλιστικός πράκτορας, σύμβουλος και μεσάζοντας με αριθμό άδειας 5079. Η διεύθυνση του γραφείου του είναι στην Λεωφόρο Ακροπόλεως 61, 2012 Στρόβολος.

 

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΩ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Συλλέγω και επεξεργάζομαι διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων τα οποία λαμβάνω από εσάς με βάση την ελεύθερη και ρητή σας συγκατάθεση, μέσω των εντύπων «Αίτηση Ασφάλισης» ή «Πρόταση Ασφάλισης» και/ή «Ανάλυση Αναγκών». Μπορεί επίσης να συλλέξω προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες (π.χ. το Διαδίκτυο) τα οποία λαμβάνω νόμιμα και μου επιτρέπεται να τα επεξεργάζομαι.

 

4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΩ

Εάν είστε συμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος ή πιθανός πελάτης, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγω μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός ταυτότητας, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός εξαρτωμένων, εισοδήματα και έξοδα, περιουσιακά στοιχεία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ύψος, βάρος και τυχόν προβλήματα υγείας.

 

5. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Όπως ανάφερα πιο πάνω, δεσμεύομαι να προστατεύσω την ιδιωτική σας ζωή και να χειρίζομαι τα δεδομένα σας με διαφάνεια και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την σχετική νομοθεσία για ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

Α. Για εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργάζομαι προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών: Metlife και Υδρόγειος καθώς επίσης και τριών εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης: Cynosure Insurance Agency & Consultancy Ltd, Y. Syrimis Insurance Agency & Sub-agents Ltd και Soeasy Insurance Brokers Ltd προκειμένου να συναφθεί η ασφαλιστική σύμβαση, να υποβάλετε κάποια απαίτηση ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα σε σχέση με το ασφαλιστήριο σας.

Β. Για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που προέρχονται από τους σχετικούς νόμους στους οποίους υπαγόμαστε καθώς και νομικές απαιτήσεις, π.χ. ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος. Υπάρχουν επίσης διάφορες εποπτικές αρχές όπως η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών που μας επιβάλλουν αναγκαίες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όπως η ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών.

Γ. Για σκοπούς διασφάλισης έννομου συμφέροντος

Επεξεργάζομαι προσωπικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο πρόσωπο. Έννομο συμφέρον προκύπτει όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας νοουμένου ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη και δεν γίνεται άδικα εναντίον των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

Δ. Έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας

Νοουμένου ότι μου έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεση σας για επεξεργασία, τότε η νομιμότητα τέτοιας επεξεργασίας βασίζεται στην συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ή να περιορίσετε τη συγκατάθεση όποτε το θελήσετε. Όσο αφορά την ξεχωριστή συγκατάθεση που τυχόν έχετε δώσει στην ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει να αποταθείτε στην Altius Insurance απ’ ευθείας.

 

6. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Ως Εκτελών την Επεξεργασία δίνω τα προσωπικά σας δεδομένα στις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες εσείς συμβάλλεστε μέσω μου και ή στους ασφαλιστικούς πράκτορες με τους οποίους συνεργάζομαι έτσι ώστε να μπορέσουν να σας παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας μοιράζομαι τα προσωπικά σας δεδομένα με την εταιρεία Aquila Informatica B.V. που είναι υπεύθυνη για το λογισμικό μου πρόγραμμα.
Τόσο οι συνεργάτες μου όσο και το προσωπικό μου δεσμεύονται με ξεχωριστή σύμβαση εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό.

 

7. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Είναι δυνατόν να επεξεργαστώ τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προτείνω ασφαλιστικά προϊόντα που μπορεί να χρειάζεστε ή/και να σας ενδιαφέρουν, νοουμένου ότι έχω ήδη λάβει την σχετική σας συγκατάθεση προηγουμένως.

Νοουμένου πάντοτε ότι έχω ήδη λάβει την σχετική σας συγκατάθεση προηγουμένως, είναι επίσης δυνατόν να δημοσιεύσω φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο με την εικόνα σας στην ιστοσελίδα μου ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

8. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΣΣΩ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα κρατήσω τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχω επιχειρηματική σχέση μαζί σας. Όταν η σχέση αυτή τερματιστεί τα διαγράφω εντός 12 μηνών, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος να μην το πράξω π.χ. επιτακτικός έννομος λόγος.

Τα προσωπικά δεδομένα πιθανών πελατών τα κρατώ για 12 μήνες.

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει απαίτηση σε ασφαλιστική επιχείρηση προσκομίζοντας έντυπα μέσω μας, τα κρατώ μέχρι την τελική διευθέτηση της απαίτησης σας.

Τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς κρατούνται για περίοδο 5 ετών, εκτός βέβαια αν αποσύρετε την σχετική σας συγκατάθεση.

Σε σχέση με τις αιτήσεις πρόσληψης, διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες 6 μήνες μετά την υποβολή αίτησης εργοδότησης.

Όσο αφορά τους εργοδοτούμενους, διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες 6 χρόνια μετά τον τερματισμό εργοδότησης.

Η βιντεογράφηση μέσω του Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) φυλάσσεται για 10 ημέρες.

 

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας κρατώ και να ελέγχετε ότι τα επεξεργάζομαι νόμιμα.
  • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (αποκατάστασης) των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε ελλιπή και ανακριβή δεδομένα που κρατώ σε σχέση με σας.
  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Το γνωστό δικαίωμα στη λήθη, σας επιτρέπει να μου ζητήσετε να διαγράψω τα δεδομένα σας όπου δεν υπάρχει καλός λόγος για μένα να συνεχίσω να τα επεξεργάζομαι.
  • Έχετε δικαίωμα άρνησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασίζομαι σε έννομο συμφέρον. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα συνεχίσω πλέον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εκτός αν μπορέσω να καταδείξω επιτακτικούς έννομους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.
  • Έχετε δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία. Μπορείτε να περιορίσετε τους σκοπούς για τους οποίου γίνεται η επεξεργασία.
  • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τα δεδομένα που επεξεργάζομαι. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε απλή, διαφανή και κατανοητή μορφή.
  • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Μπορείτε να μου ζητήσετε να διαβιβάσω τα δεδομένα σας κατευθείαν σε άλλους οργανισμούς που θα υποδείξετε.
  • Έχετε δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης που μου δώσατε κατά οποιοδήποτε χρόνο.
  • Έχετε Εάν έχετε ανησυχίες ως προς το πως χρησιμοποιώ τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας http://www.dataprotection.gov.cy

 

 

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματα σας, να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή/και να λάβετε επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με το πως χρησιμοποιώ τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Ακροπόλεως 61, 2012 Στρόβολος.